top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

Volgende verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle artikelen die worden verkocht op de website van The Fox House ( hierna de ‘Verkoper’), gevestigd te Stationstraat 110, 9170 Sint-Gillis-Waas, België.

De bestellingen kunnen enkel gebeuren tussen de Verkoper en een consument in de zin van de Wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 2010 (hierna de ‘Koper’). Eenieder die een bestelling plaatst, bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en geen handelaar te zijn of althans niet als handelaar te bestellen.

Minderjarigen of handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn door deze verkoopsvoorwaarden.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die op de website worden gepubliceerd.

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website werden opgenomen, met uitsluiting van eventuele oudere of nieuwere bepalingen. De Verkoper behoudt zich het recht deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande waarschuwing.

2. PRIJS & KOSTEN

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling.

Alle prijzen zijn aangeduid in Euro. Deze prijzen zijn inclusief 21% BTW.

3. BETALING

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van de volgende betalingssystemen:

  • Overschrijving op rekeningnummer BE78 7310 0530 7386;

  • Bancontact of Mister Cash;

  • Visa of Mastercard;

De Verkoper is niet verantwoordelijk voor mogelijke transactiekosten die voortvloeien uit de betaling.

4. BESTELLING

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.foxhouse.be

De Verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen.

De bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. De bevestiging van de bestelling door de Koper geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in geval van een ernstig vermoeden van rechtsmisbruik, kwade trouw of onaanvaardbare commerciële doeleinden.

De bestelling wordt pas uitgevoerd na ontvangst door de Verkoper van het gestorte bedrag, in geval van overschrijving, betaling met Bancontact/Mister Cash, of na goedkeuring van de financiële instelling, in geval van betaling met Visa of Mastercard.

Elke bestelling wordt zo spoedig mogelijk per mail bevestigd.

5. VERZENDING & LEVERING

Levering is enkel mogelijk in België. Voor levering in Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk dient de Koper eerst contact op te nemen om een afspraak te maken over de leveringskost.

Bij verzending per post naar het adres opgegeven door de Koper, betaalt de Koper de leveringskosten.

De correcte kosten worden op de website vermeld.

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling. De meegedeelde leveringstermijn geldt slechts ter wijze van inlichting en is niet bindend voor de Verkoper.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

6. RETOUR

De Koper kan binnen veertien kalenderdagen na ontvangst, indien niet tevreden met het product, van zijn aankoop afzien. Hij stuurt de goederen dan terug op eigen kosten naar ‘The Fox House, Stationstraat 110,9170 Sint-Gillis-Waas, België’.

Bij het beschadigd ontvangen van een product kan de koper dit gratis terugsturen. De Koper dient de retour eerst aan te melden op de website om in aanmerking te komen voor een gratis retourlabel. Gratis retourneren is enkel mogelijk binnen België, zoals ook vermeld op de website. Buiten België zijn retourkosten voor rekening van de Koper. De goederen dienen teruggestuurd te worden naar: ‘The Fox House, Stationstraat 110,9170 Sint-Gillis-Waas, België’.

Artikels die bevuild of beschadigd worden teruggezonden, worden niet aanvaard of terugbetaald.

Na afhandeling van de retour wordt de prijs van het artikel integraal aan de Koper terugbetaald op dezelfde wijze en op dezelfde rekening waarmee de bestelling aanvankelijk werd betaald.

7. GARANTIE

Elk gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de 7 dagen na ontvangst schriftelijk worden gemeld. Indien de levering moet worden teruggezonden, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder artikel 6.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de Koper.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de Verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen voor een gelijkaardig artikel. Dit is de enige garantie die wordt gegeven door de Verkoper.

8. AANSPRAKELIJKHEID & OVERMACHT

De website van de Verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de Koper over de producten en activiteiten van de Verkoper. De Verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De Verkoper is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud of door het niet-uitvoeren van haar verplichtingen vervat in deze voorwaarden, indien deze veroorzaakt zijn om het even welke omstandigheid buiten de macht van de Verkoper.

9. BEVOEGDE INSTANTIES EN RECHTSPRAAK

De verkoop van goederen is volledig onderworpen aan de Belgische wetgeving en eventuele geschillen zullen beslecht worden door de rechtbanken gelegen in het arrondissement Sint-Niklaas.

10. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

De verkoop van goederen van de website van de Verkoper gebeurt elektronisch. Zodoende gaat de Koper ermee akkoord dat de Verkoper elektronisch aan hem communiceert. De Verkoper is gerechtigd berichten via andere weg te sturen (bv. per post).

11. GEGEVENSTOEGANG

De Koper dient zijn uitdrukkelijke toestemming te geven dat zijn persoonsgegevens worden opgenomen in de bestanden van de Verkoper en worden verwerkt in het kader van de klantenadministratie en met het oog op het uitvoeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes.

De Koper heeft steeds het recht om zijn gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of gegevens te verwijderen uit het bestand van de Verkoper. De Koper kan de Verkoper daarvoor steeds contacteren via e-mail: info@foxhouse.be.

12. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle onderdelen van de site van de Verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de Verkoper en auteursrechtelijk beschermd.

Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de Verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de Verkoper.

BETAALMETHODES

Bancontact

Credit / Debit Cards

bottom of page